Всех с праздником!

**********************
Yглоо бyхэндэ сэржэмээ ургэжэ,
Буян хэжэ, бурхандаа мyргэжэ,
Олзо хэшэгээ барандаа хyртоожэ,
Ута наhатай, удаан жаргалтай,
Элуур энхэ, амгалан тайбан
Ажаhуухамнай болтогой!
Сагаан hараар! Сагаалганаар!
**********************

Овца на горе