Уреэл

Кризис мэдэнгуй, хододоо элуур энхэ, тамир хусэтэй, анда нухэдтэй, хармаанаар дуурэн ногоон мунгэтэй, гараажаар дуурэн машинатай, амаа хаангуй энеэжэ, нюдэё тайлангуй жаргажа, хари гурэноор амаржа, далайн эрьеэр хухижэ, хододоо залуу, хухюун ажа hуухатнай болтогой!