Сагаалганаар!!!

Сагаан hара сэлмэжэ,
Сагай байдал хубилба.
Сагаан эдеэн дэлгэржэ,
Сагаалгамнай эхилбэ!
Унгын сэсэгууд hалбаржа,
Ургэн талые гоёог лэ.
Таряан ногоон эбхэржэ
Тарган жэл орог лэ!
САГААН hАРААР, САГААЛГАНААР!