Сагаалган

Сагаалган — манай hайндэр,
Саг уедэ мандаха болтогой!
Наhан дээрэ
Haha нэмэжэ байхадаа,
Айл аймагтаа, арад зондоо
Yшоо ута наhа,
Удаан жаргал уреэел!
Жэл бури жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун
Сагаалжа, ногоолжо байя даа!
Yндэр наhанайнгаа
Орьёл бодолые заяагты.
Урагшатай, амжалтатай
Yдэрнyyд ерэжэл байг,
Улам hайханаар
Байдалнай эрьежэ байг!
Сагаан hарар, Сагаалганаар!

Семья в национальных костюмах