С 8 марта на бурятском!

Нарата тубидэ хун турэлтэнэй зэндэмэни хундэтэ эхэнэрнууд! Хурэжэ ерэhэн Бухэдэлхэйн эхэнэрнуудэй Мартын 8 най баяр баясхаланта удэроортнай халуунаар амаршалнаб! Хабарай дулаан наран дулаа сасаад ами hyлдытнай таалан эльбэжэ, сэдьхэлтнай сэсэгэээр haлбаран эхэнэр хунэй хэтын жаргал дуурэн эдлыт даа!