Бурханда мүргэгты

Үглөө бүри бодоод бурханда мүргэгты, hүни бүхэндэ маанияа уншагты, үдэр бүри буян хэжэ ябагты, жэл бүри жэгдэ амгалан ябагты!

Девочка молится в дацане